Portal antologi UPI

DANGIANG SUNDA

Antologi Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah

« Volume 2, Nomor 1, April 2014

PUPUJIAN DI PASANTRÉN SYAFI’IYAH AL-FALAH DÉSA MEKARJAYA KECAMATAN BUNGBULANG KABUPATÉN GARUT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DI SMP

ABDURAHMAN WAHID
abdurrahman@yahoo.com
Dedi Koswara
dedi.koswara@upi.edu
Ruswendi Permana
ruswendi.permana@upi.edu

Abstrak
Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun ngaivéntaris, nganalisis unsur-unsur sastrana sarta bisa dijadikeun bahan pangajaran ngaregepkeun pupujian di SMP. Nu jadi kasang tukang tina ieu panalungtikan téh nya éta pentingna ngamumulé sastra Sunda utamana pupujian nu geus jarang dipaké ku masarakat. Métode nu digunakeun dina ieu panalungtikan, nya éta métode déskriptif kalawan téhnik studi pustaka, obsérnvasi, wawancara, jeung dokuméntasi. Pupujian nu aya di Pasantrén Syafi’iyah Al-Falah réana aya 22 judul. Tina 22 pupujian nu dikumpulkeun, 17 di antarana dijadikeun sampel pikeun dianalisis dumsar kana wangun, eusi, harti jeung fungsi. Saenggeus dianalisis, bisa dicindekkeun yén tina 17 pupujian téh dumasar kana wangun, nu panglobana diwangun ku 32 pada sarta pangsaeutikna 2 pada. Eusina nya éta ngeunaan: 1) ngado’a jeung tobat ka Alloh, 2) solawat ka Nabi, 3) naséhat pikeun manusa sangkan loba ngalakukeun kahadéan saacan waktu maot datang, 4) ménta sapaat ka Nabi, jeung 6) papatah ka manusa yén saéstuna hirup di dunya téh teu salawasna. Harti nu dianalisis sacara umum mangrupa ajaran agama. Fungsi éta pupujian téh nya éta pikeun: 1) nungguan jamaah solat, 2) rotinan ibu-ibu, jeung 3) ngaji di pasantrén. Hasil tina ieu panalungtikan bisa dijadikeun bahan pangajaran bahasa jeung sastra Sunda di SMP, sabab eusi nu aya dina pupujian ieu miboga nilai atikan, moral jeung agama nu alus mangpaatna pikeun kamekaran siswa.
Kata kunci : pupujian, pangajaran, ngaregepkeun


Abstract
This research was aimed to inventory, analyze the elements of literature as well as can be an alternative for a course of study of listening comprehension in Junior High School. This based on the important of Sundanese literature especialy pupujian which not used by people. This research employed descriptive method with techniques: references, observation, interview, and documentation technique. Pupujian in Islamic School Syafi’iyah Al-Falah that succeeds being collected were 22 canticles. From those, being taken 17 to be a sample and analyzed based on form, meaning and function. After being analyzed, can be concluded that the form of pupujian most build of 32 verse. The contents of those are 1) prayed and beg forgiveness to Allah, 2) invocation to prophet, 3) advice to human in order to do much charities before die, 4) repent to Allah, 5) beg blessing to prophet, and 6) proverb to human that life is only temporary. The most meaning is about religy. The function of puoujian: 1) waiting jamaah, 2) rotinan, and 3) mengaji in pesantrén. These content can be as a course of study sundanese literature and local language charge for Junior High School because the content in the pupujian has moral and education values which are very valuable for student’s improvement.
Keyword : pupujian, study, listening comprehension.

Fulltext       Abstrak DOC       Abstrak PDF       Send to email      Print      Share it

© Universitas Pendidikan Indonesia 2014.