Portal antologi UPI

DANGIANG SUNDA

Antologi Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah

« Volume 5, Nomor 1, April 2017

ULIKAN STRUKTURAL JEUNG AJÉN ÉTNOPÉDAGOGIK DINA RUMPAKA TEMBANG CIANJURAN WANDA PANAMBIH KARYA MANG BAKANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN SASTRA DI SMA

NONI MULYANI
sunda13_noni@yahoo.com
YAYAT SUDARYAT, DR., M.HUM.
yayat.sudaryat@upi.edu
DRS. RUSWENDI PERMANA, M.HUM.
ruswendi.permana@upi.edu

Abstrak
Ieu panalungtikan dikasangtukangan ku kurangna pangaweruh masarakat kana rumpaka tembang
Cianjuran, hususna wanda panambih karya Mang Bakang. Tujuan panalungtikanna nyaéta maluruh
struktur puisi dina rumpaka wanda panambih karya Mang Bakang, ajén étnopédagogik rumpaka
wanda panambih karya Mang Bakang, sarta larapna pikeun bahan pangajaran sastra di SMA. Ieu
panalungtikan ngagunakeun métodeu déskriptif-analitik. Data dikumpulkeun ngagunakeun téhnik
dokuméntasi, jeung wawancara. Tina hasil panalungtikan kapaluruh 33 (tilu puluh tilu) rumpaka
wanda panambih karya Mang Bakang anu diulik tina jihat struktur jeung ajén atikan karakter. Tina
ulikan struktur kapaluruh 10 rumpaka dianggit dina wangun pupuh, 18 rumpaka diangggit dina
wangun sajak bébas, jeung 5 rumpaka dianggit dina wangun sisindiran. Kapaluruh ogé imaji anu
nyampak nyaéta lolobana imaji taktil, téma anu nyampak lolobana ngeunaan kamanusaan, nada nu
nyampak lolobana ngadidik nu maca atawa ngélingan nu maca, sedengkeun basa figuratif anu
nyampak lolobana ngagunakeun gaya basa ébréhan (peripraseu). Tina jihat étnopédagogik
kapaluruh aya 71 karakter anu ngawengku ajén atikan karakter budaya jeung bangsa nurutkeun
pusat kurikulum. Satuluyna, éta hal téh bisa dilarapkeun di SMA kelas XI salaku alternatif bahan
pangajaran rumpaka kawih. Ieu panalungtikan bisa nambahan pangaweruh ngeunaan tembang
jeung sastra sarta ayana rasa reueus ti masarakat kana tembang Cianjuran.
Kata kunci : Struktur, Étnopédagogik, Tembang Cianjuran


Abstract
This research is motivated by the lack of people knowledge about Cianjuran lyrics, especially in
Wanda Panambih by Mang Bakang. Because of that, this research aims to determine about
structural of panambih lyrics by Mang Bakang, the value etnopedagogik panambih lyrics by Mang
Bakang, and the material prepared for learning literature in Senior High School. The study
analyzed uses the descriptive-analytic method. Data collected through literature study technique
and interview.The results of the researchwerefound 33 (thirty three) tlyrics of Cianjuran wanda
panambih by Mang Bakang examined in terms of the structure and the character of education. In
terms of structure 10 lyrics was found in form of pupuh, 18 lyrics in form of free poems, and 5
lyrics in form of sisindiran. Inside of lyrics was found the imagination, as follows feeling
imagination, sight imagination and hearing imagination, the most dominant themes of humanity,
the most dominant tone about author remind the readers, While the figurative language most
dominant of periprase. In terms of etnopedagogik was found 71 characters the value of education
culture and character of the nation based on the center of the curriculum. Furthermore, it is used
as the basis of literature in high school. This research will be able to add perspectives concerning
tembang and literature and also the incurrence proud of the community for tembang Cianjuran.
Keyword : Structure, Etnopedagogic, Tembang Cianjuran.

Fulltext       Abstrak DOC       Abstrak PDF       Send to email      Print      Share it

© Universitas Pendidikan Indonesia 2014.